Vi setter stor pris på din tilbakemelding. Ta kontakt for økonomisk veiledning.

Grensen, 0159, Oslo

Europeisk banktilsyn

Europeiske bankerVi har i andre artikler på siden her diskutert og sett nærmere på hvordan innskudd i ulike norske banker er forsikret gjennom Bankenes Sikringsfond, og også sett på hvordan Finanstilsynet regulerer de nasjonale finansielle systemene. Så det er et utbredt nettverk av lover og konsesjoner alle norske tilbydere av banktjenester, som kredittkort og lån, må innfinne seg med.

Det er nå imidlertid noen endringer som holder på å skje når det gjelder reguleringen av banker. Som vi skrev om i artikkelen om sikringen av bankinnskudd, så vi at Norge er på vei til å bli integrert i en europeisk bankinnskuddsgaranti. Vi er i dag i en overføringsperiode, men de nye reglene som vil gjelde på tvers av EU og EØS-områdene, vil være fullt gjeldende fra 2018. Det er et eksempel på hvordan norsk tilsyn kan endres av ytre påvirkning.

Som en videreføring av det, ble det i EU opprettet ett eget banktilsyn i 2012 som Norge nå også er på vei til å bli en del av. Banktilsynet har som overordnet oppgave å holde øye med og regulere banker på tvers av Europa. Som mye annen ny regulering de siste årene, var katalysatoren for et slikt tilsyn den europeiske finanskrisen som fortsatt råder over deler av Europa. I land som Spania og Irland, hvor noen av de største bankene måtte holdes flytende av staten, var tapende så store, og kostnaden med å opprettholde banksystemet såpass overveldende, at det gikk hardt ut over landets helhetlige økonomi. Det nye banktilsynets primære oppgave vil på bakgrunn av det være å identifisere og opprettholde en overvåking av den finansielle situasjonen til banksystemet, for å kunne unngå at lignende hendelser skal skje igjen.

Norge ønsker å være med

Det var under Jens Stoltenberg arbeidet for å bli inkludert det nyopprettede banktilsynet startet. Men siden Norge ikke er medlem av EU, og har en grunnlov som gjør at intet internasjonalt organ kan styre over nasjonale selskaper, vil medlemskapet måtte formes på en annen måte. Spørsmål som om Norge i et slikt tilfelle vil kunne sitte i ett styre, eller ha stemmerett, er ting som diskuteres enda. Men for Norges del, som er en viktig handelspartner med store deler av Europa, kan det være viktig å bli inkludert i ett slikt tilsyn, og få muligheten til å fremme norske standpunkter.

Ingen store endringer

Det nye banktilsynet inngår som en del av Den europeiske sentralbanken, og vil følge regler og arbeidsoppgaver bestemt der. Men i praksis for Norge vil ikke en inkludering føre til markante endringer fra den tilsynspraksisen som er i dag. Det er fortsatt Finanstilsynet og andre øvrige tilsynsorgan som vil føre den daglige overvåkingen av banksystemet, men informasjonsflyten om den helhetlige europeiske situasjonen vil være bedre, og det europeiske banktilsynet vil også kunne utføre såkalte “stresstester” på norske banker. Det vil si at de norske bankene vil bli testet for hypotetiske scenarioer og kriser som kan skje, og se på hvordan de er rustet til å takle slike hendelser. Det er forøvrig noe som også blir gjort i dag på nasjonal basis.